Development of micro-sized satellites

The Hokkaido Satellite gTaikih is a micro-satellite designed, developed and manufactured in Hokkaido. It provides satellite images of rice fields to help improve the quality of Hokkaido rice. The gfreshness sensorh was developed as a spin-off technology from the hyper spectral camera installed in the satellite. It is the first freshness sensor with a high degree of accuracy in the world. The engineering test satellite gHIT-SATh, a 12 cm cubic nano-satellite, was launched as a piggyback payload on the M-V-7 rocket in September 2006. HASTIC monitors and provides reports on these and other recent micro-satellite development activities throughout Japan.

£TOP@@@@HOME